บจ.เอสเอสยูพี โทแทล เวลเนส
89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซ.รัชฏภัณฑ์
ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400
V. Viroj Tower, 89/1 Soi Rachataphan
Rachaprarop Rd., Makkasan,
Rachathevee, Bangkok 10400